Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

wiki:welcome [2017/10/31 12:55]
127.0.0.1 external edit
wiki:welcome [2019/11/10 21:21] (hiện tại)
nasaldilator [Welcome to your new DokuWiki]
Dòng 1: Dòng 1:
-====== Welcome to your new DokuWiki ======+|[[https://​noson.ch/?​lang=en|https://​noson.ch/?​lang=en]]      |
  
-Congratulations,​ your wiki is now up and running. Here are a few more tips to get you started.+\\
  
-Enjoy your work with DokuWiki,\\ 
--- the developers 
  
 ===== Create your first pages ===== ===== Create your first pages =====