Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

u23_việt_nam [2018/01/23 19:38]
tungpham42 được tạo ra
u23_việt_nam [2018/01/25 10:28] (hiện tại)
tungpham42
Dòng 14: Dòng 14:
  
 HLV [[http://​nhipsinhhoc.vn/?​fullname=Park+Hang-seo&​dob=1957-01-04|Park Hang-Seo]] HLV [[http://​nhipsinhhoc.vn/?​fullname=Park+Hang-seo&​dob=1957-01-04|Park Hang-Seo]]
 +
 +Giám đốc Kỹ thuật [[http://​nhipsinhhoc.vn/?​fullname=Hans-Jürgen+Gede&​dob=1956-11-14|Hans-Jürgen Gede]]