Phiên bản cũ

Sau đây là các phiên bản cũ của văn bản này. Để quay về một phiên bản cũ, bạn hãy chọn nó từ danh sách dưới đây, sau đó bấm vào nút Phục hồi hoặc nhấp nút Biên soạn trang này và lưu nó lại.

 • 2021/02/05 18:55 start davidhoffmeisteracim +4 KB (hiện tại)
 • 2019/12/20 00:26 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại start datarecove +29 B
 • 2019/12/10 16:48 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại start 103.222.22.12 -2 KB
 • 2019/12/03 19:26 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại start saopaulomulheres +2 KB
 • 2019/11/24 23:45 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại start 113.11.69.1 -80 B
 • 2019/11/10 21:23 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại start 113.11.69.133 +74 B
 • 2019/10/24 10:57 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại start 113.11.69.129 -77 B
 • 2019/06/08 19:58 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại start thechecker -63 B
 • 2019/06/08 19:58 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại start thechecker +213 B
 • 2019/01/25 11:19 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại start được tạo ra 123.200.3.130 +107 B
 • 2018/12/24 14:34 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại start bị xoá 113.161.69.52 -209 B
 • 2018/09/18 16:35 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại start myraneal21 +31 B
 • 2018/09/04 21:26 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại start videos720hd +109 B
 • 2018/08/14 11:42 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại start rosakim7 +24 B
 • 2018/08/02 00:42 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại start almawalsh8 -163 B
 • 2018/07/30 09:44 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại start lorihale3 -1 B
 • 2018/07/12 12:03 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại start phiên bản cũ đã được khôi phục (2018/07/12 13:32) tungpham42 ±0 B
 • 2018/07/12 12:03 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại start tungpham42 ±0 B
 • 2018/07/12 12:02 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại start phiên bản cũ đã được khôi phục (2018/02/23 15:24) tungpham42 -307 B
 • 2018/06/30 19:26 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại start 113.11.52.172 +307 B
 • 2018/04/07 15:57 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại start 115.73.164.7 +147 B