Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


Electronic exchange and crypto currency. биткоин на сбер